ELO-sanastoa

Kuva10

AVI

Aluehallintovirasto
Valtion aluehallinnon yksikkö, joka vastaa elinikäisen ohjauksen koordinoinnista ruotsinkielisten palvelujen osalta

ELGPN

European Lifelong Guidance Policy Network
Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto

Elinikäinen ohjaus

Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä elinikäisellä ohjauksella tarkoitetaan toimia, jotka auttavat kansalaisia eri elämänvaiheissa
- tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa
- tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja
- hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa.
(EU:n ministerineuvoston päätöslauselma 27.5.2004)

Elinikäinen oppiminen

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista, jonka tarkoituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa tai sosiaalisessa elämässä ja/tai työelämässä

Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä (Valtakunnallinen ELO-ryhmä)

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama ryhmä. Ryhmän tehtävänä on edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistyötä ja vahvistaa hallinnonalojen ja toimijoiden yhteistyötä. Linjaa ELO-toimintaa mm. strategian avulla. Ryhmä julkisti strategiset tavoitteet vuonna 2011: Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15.

ELO-ryhmä

Elinikäisen ohjauksen (ELO) monialainen yhteistyöryhmä ELY-keskusalueella
Kullakin ELY-keskusalueella toimii ELO-ryhmä elinikäisen ohjauksen alueellista kehittämistä ja koordinointia varten

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Valtion aluehallinnon yksikkö, joka on vastuussa elinikäisen ohjauksen koordinoinnista alueellaan

KEHA-keskus

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Aloittaa toimintansa 1.1.2015. Jatkaa Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintaa työ- ja elinkeinohallinnon toimijoiden osaamisen kehittämisessä.

KESU

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan suunnitelma koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä, 6-vuotiskausittain

Koordinaatti

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
Koordinaatti on yksi nuorisotoimialan valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Koordinaatti tarjoaa asiantuntija- ja tukipalveluja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toteuttamiselle ja kehittämiselle, jotta kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on saatavilla laadukkaat tieto- ja neuvontapalvelut tasa-arvoisesti. Toiminnan rahoittaa OKM.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon valtakunnallinen henkilöstön koulutus- ja kehittämiskeskus. Jatkaa toimintaansa vuoden 2015 alusta osana ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskusta (KEHA-keskus). LAITURI-projekti on toiminut Salmian yhteydessä.

Monialainen verkostoyhteistyö

Eri sektoreilla, erilaisilla toimialoilla toimivien asiatuntijoiden toteuttamaa toimintaa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi

Nuorisotakuu

Hallitusohjelmaan (2011) sisältyy nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta

Ohjaamo

Matalan kynnyksen tieto- ja neuvontapiste
Alueellisia ohjaamoja käynnistetään keskitetysti vuoden 2015 aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen koordinoimina

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kehittää ja ohjaa koulutusta, tiedettä, kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä hallitusohjelman mukaisesti. OKM linjaa ELO-toimintaa valtakunnallisen Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmän avulla. Ryhmä julkisti strategiset tavoitteet vuonna 2011: Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Opin ovi -kehittämisohjelma

ESR-rahoitteinen laaja kehittämiskokonaisuus vuosina 2009-2014. Noin 30 alueellista hanketta, joissa on kehitetty ja kokeiltu TNO-palveluja monialaisessa yhteistyössä mm. oppilaitosten ja TE-hallinnon toimesta. Lisäksi valtakunnallisia koulutus- ja koordinointihankkeita. LAITURI-projekti on osa Opin ovi -hankekokonaisuutta.
Opin ovi -sivusto, www.opinovi.fi
(2020 loppuun saakka ainakin)
Elo-verkkolehti:
verkkolehdet.jamk.fi/elo
Verkostoitujan apu -julkaisu:
oppimateriaalit.jamk.fi/verkostoitujanapu
Kehittämisohjelman julkaisu:
oppimateriaalit.jamk.fi/opinovi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin edistetään erityisesti elämänsuunnittelutaitojen kehittymistä ja ehkäistään elämänhallintaa uhkaavien tekijöiden vaikutuksia. Edustus valtakunnallisessa ELO-ryhmässä.

TNO-palvelut

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut
Yleisnimitys lähinnä koulutukseen ja työuraan liittyvistä julkisista ja osin yksityisesti tuotetuista palveluista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Vastaa yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. TEM linjaa ELO-toimintaa valtakunnallisen Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmän avulla yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa

VOKES

Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus
Verkostomaisesti organisoitunut osaamiskeskittymä, joka toimii Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen yhteydessä ja kokoaa elinikäisen ohjauksen kehittämisaineistoa yhteistyössä alueellisten ELO-ryhmien kanssa.

VOKES-työskentely- ja verkkoalusta

Alueellisten ELO-ryhmien yhteistyötä varten kehitetty alusta, jolle kertyy kumuloituvaa tietoa ELY-keskusten yhteiseen käyttöön ja tutkimusta varten. Alusta toimii myös valtakunnallisen ja alueellisten ELO-ryhmien yhteistyö- ja viestintävälineenä.

VOP-malli

Ohjauksen palvelujärjestelyjen arvioinnin väline
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa kehitetty malli, joka soveltuu eri organisaatioiden, alueiden ja kansalliseen elinikäisen ohjauksen järjestelyjen kehittämiseen ja arviointiin