Kehittämistä ja yhteistä toimintakulttuuria

ELO-ryhmissä toteutettavan kehittämisen kautta eri organisaatiolle kertyy laajasti tietoa ja ymmärrystä toisten palvelun tarjoajien tehtävistä ja toiminnoista. Parhaimmillaan ELO-toiminnassa kehitetyt hyvät käytännöt ovat hyödynnettävissä ja yhdenmukaistettavissa osaksi alueen elinikäisen ohjauksen käytäntöjä. Verkostoyhteistyöllä luottamus organisaatioiden välillä lisääntyy ja ohjauspalvelujen laadun, arvioinnin sekä koordinoinnin kehittäminen alueilla paranee.

Alueellisella ohjausyhteistyöllä kehitetään elinikäisen ohjauksen rakenteita ja palveluja. Työtä tehdään strategioiden ja erilaisten toiminta- ja toimenpidesuunnitelmien avulla. Työ on kuitenkin myös eri keinoin toteutettavaa luottamuksellista yhteisen kulttuurin rakentamista. Kyse on pitkäkestoisesta prosessista, jonka kehittymiseen tarvitaan aikaa.

ELO-toiminnassa kehittämisen kohteita ovat:

 • Ohjauksen asiantuntijuuden tarkastelu alueella verkostomaisesti
  (kokonaisvoimavarana, ei pelkästään yksittäisten toimijoiden ja
  organisaatioiden tasolla)
 • Elinikäisen ohjauksen määrittely ja rajaus yhteisesti
 • Hyvän ohjauksellisen toimintatavan ja sen periaatteiden hahmottaminen yhdessä
 • Ohjaustoimijoiden osaamisen kehittäminen sekä sektorikohtaisesti että
  monihallinnollisesti
 • Toiminnan tavoitteet ja siitä saatavat hyödyt kaikkien toimijoiden tietoon
 • Alueellisen ELO-toiminnan toimivaltuuksien ja resurssien selkeä määrittely
 • Verkoston toiminnan jatkuva kehittäminen ja uudistaminen

Hyviä käytäntöjä

TNO-seminaarit
ELY-keskusten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan asiantuntijoiden yhteiset koulutustilaisuudet vuosittain tuovat yhteiseen käsittelyyn elinikäisen ohjauksen ajankohtaisia teemoja. Alueelliset toimijat tarkastelevat yhdessä kehittämisen suuntia ja koulutustarpeita. Tapaamisissa on mukana myös valtakunnallisen ELO-ryhmän edustus.

Vertaisfoorumit
ELY-keskusalueiden yhteisten vertaisfoorumien avulla kootaan ja jaetaan ohjauksellisia hyviä käytäntöjä alueellisten ELO-ryhmien työn tueksi. Samalla kehitetään ohjauksen laatua ja monimuotoista ELO-toimintaa.

Kuva9