Ohjaamot osana kehittyvää elinikäistä ohjausta

Kohti Ohjaamoa -projektissa (2014) on selvitetty, miten eri hallinnon alojen välistä yhteistyötä voidaan edistää ja luoda yhteistä toiminta-ajatusta elinikäiseen ohjaukseen. Suurimmat esteet monihallinnollisen yhteistyön lisäämiseksi ovat olleet hallintokulttuurin sektoroitunut perinne, sitä vahvistava tiedonmuodostus ja näiden myötä erilainen näkökulma ohjauspalvelujen järjestämiseen sekä asiakkaiden palvelutarpeisiin. Opin ovi -hankkeet (ESR) ovat pyrkineet rakentamaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ns. yhden luukun periaatteella. Ohjaamo-malli voi toimia merkittävänä askeleena tähän suuntaan. Onnistunut ohjaustoiminta on tärkeää myös nuorisotakuun toteutumisessa.

Ohjaamo - matalan kynnyksen palvelupiste

Ohjaamo-mallin kehittämisen taustalla on laaja huoli nuorten syrjäytymisestä, kiinnittymisestä koulutukseen ja työhön.
Malli rakentuu monialaista ohjausta ja tukea tuottavasta Ohjaamosta ja siihen liittyvästä yhteistyöverkostosta. Se on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa nuori ja myös aikuinen saa tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, oman opiskelualan löytämiseen sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Ohjaamon ydintoimintaa ovat tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.
Ohjaamossa asiakasta tuetaan luomaan toimiva suhde omaan oppimiseen ja työhön. Tavoitteena on, että asiakkaan urasuunnittelutaidot kehittyvät ja hänen asenteensa, motivaationsa ja valmiutensa mahdollistavat sujuvan siirtymisen oppimisen ja työn välillä.

Ohjaamotoiminnan kulmakivet

 • Lähdetään liikkeelle asiakkaan erilaisista ja muuttuvista palvelutarpeista
 • Asiakkaan osallisuus
 • Toimijoiden keskinäiseen sopimukseen perustuvat:
  - yhteinen konsepti niin kasvokkain palvelussa kuin sähköisissä palveluissakin
  - yhteinen rahoitus
  - yhteiset tilat ja sähköiset järjestelmät
  - osaamisen kehittämisen järjestelyt
  - koordinointi / johtaminen
 • Asiakaslähtöiset ja kehittyvät omat palvelut eri toimijoilla
Kuviossa on esitetty työ- ja elinkeinoministeriön strategisen tason luonnos Ohjaamon toimijoista ja hallinnollisesta ohjausympäristöstä.

Kuviossa on esitetty työ- ja elinkeinoministeriön strategisen tason luonnos Ohjaamon toimijoista ja hallinnollisesta ohjausympäristöstä.

Kuva8