ELO-grupper

Inrättande av grupper

Regionala ELO-grupper började inrättas i början av år 2013. Ansvaret för koordinering av dessa tilldelades NTM-centralerna, som inrättades år 2010. Resultatavtalen för dessa innehåller följande anteckning om ovan nämnda uppgift:

Det förutsätts att NTM-centralerna inrättar regionala nätverk för att koordinera väglednings- och rådgivningstjänsterna och utser ansvarspersoner för dessa. Därtill ansvarar de för att skapa regionala styr- och samarbetsgrupper för livslång vägledning (regionala ELO-grupper), där bland annat följande instanser är representerade: NTM-centralerna, Arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken, läroanstalterna, kommunerna och andra eventuella instanser.

I enlighet med avtalen ska NTM-centralerna tillsammans med de regionala väglednings- och samarbetsgrupperna utarbeta verksamhetsplaner, som ska innehålla ställningstaganden om bland annat:

 • definitionen av olika aktörers roller inom vägledningen
 • skapandet av ett vägledningsnätverk och dess verksamhet
 • vägledningskompetensen och dess utveckling i nätverket
 • deltagandet i utvecklingen av rådgivnings- och vägledningstjänster via många kanaler

Gruppernas sammansättning och nätverk

Gruppernas arbete har inletts i alla NTM-centralers områden som en verksamhet på landsbygdsnivå och som ett tvåspråkigt arbete i de svenskspråkiga områdena. Grupperna är nätverk till vilka vägledningsaktörer bjudits in i olika sammansättningar och med olika uppgifter.

NTM-centralerna, AN-byråerna, företrädare för utbildning på högskolenivå och yrkesutbildningen, landskapsförbundet, regionförvaltningsverket, det fria bildningsarbetet och intressebevakningsorganisationerna är oftast representerade i dessa grupper. Också kommunernas ungdoms-, social- och hälsoväsende, ungdomsverkstadsaktörer och det uppsökande ungdomsarbetet är representerade i över hälften av grupperna. Näringslivet, företagen, tredje sektorn och projekten är inte lika representerade.

I inrättandet av grupper har man beaktat de nätverk som redan verkar i regionerna och det arbete som utförts inom dessa (t.ex. Läroport-projekthelheten) och genomförandet av ungdomsgarantin.

Exempel på organisering av ELO-verksamhet

 • ELO-ledningsgruppen bereder strategiska riktlinjer, dokumenterar dem och för dem till aktörsnivån samt vägleder, godkänner och främjar det arbete som ska utföras. Ledningsgruppen omfattar ledande personer från organisationerna.
 • Aktörsnivån (ELO-nätverket) kommenterar behov hos aktörer inom de olika vägledningsområdena och för dessa till det strategiska arbetet.
 • Organisationsnivåns vägledningspersonal använder de utvecklade verktygen och drar nytta av dessa i utvecklingen av de egna organisationerna.
 • ad hoc-arbetsgrupperna planerar till exempel utbildningar och uppdaterar verksamhetsplanerna.

De aktörer som presenteras i figuren har sammanställts utifrån en enkät till NTM-centralerna av det nationella kompetenscentret för livslång vägledning VOKES år 2014.

Utsikter för vardagen i ELO-verksamheten

Enligt de enkäter som gjorts vid NTM-centralerna (2013, 2014) ses strategisk planering, utvecklingsarbete, uppföljning, koordinering av verksamheten samt funktionen som länk och facilitator som de viktigaste uppgifterna för grupperna.

”ELO-gruppen fungerar som en strategisk sakkunniggrupp, fastställer ansvaren för och arbetsfördelningen i nätverket samt säkerställer att verksamheten kan fortsätta och att det finns kompetens.”

Det upplevs att täckningsgraden för representativiteten i ELO-grupperna är hög och gruppmedlemmarnas ställning i organisationerna ses som viktig med tanke på genomslagskraften. Den största delen av grupperna har inte någon egentlig beslutandemakt, utan de är snarare instanser som utvecklar och diskuterar verksamheten. Med verksamheten är det dock möjligt att påverka det regionala och nationella beslutsfattandet.
I regionerna har man ingått partnerskapsavtal med de organisationer som medverkar i ELO-verksamheten och i en del av regionerna har utvecklingsarbetet understötts genom att inrätta en webbplattform för informationsutbyte mellan aktörerna.

”NTM-centralen har öppnat en webbplattform för ELO-aktörer för gemensam kommunikation och informationsspridning. Separata grupper har skapats i plattformen utifrån funktionerna och behoven.”

Det anses att de projekt som genomförs i regionen är viktiga för att utveckla verksamheten. Grupperna har information om projekten i regionen och i över hälften av regionerna har de redan sammanslagits eller så kommer de att sammanslås med ELO-verksamheten.

”De strategiska prioriteringarna i ELO-verksamheten styr valet av projekt.”

De ekonomiska och mentala resurserna är centrala förutsättningar för verksamheten. Konkret arbetstid, kommunikation och växelverkan mellan olika aktörer och engagemang och aktivitet av medlemmarna ses också som förutsättningar för bra verksamhet.

”ELO-gruppen borde få befogenheter som grundar sig på författningen och egna verksamhetsresurser för att verksamheten ska ha genomslagskraft.”

Erfarenheter av verksamhetsplaneringen

Case 1
Utarbetande av en ELO-verksamhetsplan för Norra Karelen och utvecklingsobjekt

Från olika övergångar för en klient till gemensam verksamhet

I planeringen av verksamheten i regionen användes ett arbetssätt som involverade medlemmar i ELO-samarbetsgruppen och deras bakgrundsorganisationer för att stärka den gemensamma orienteringen. Övergångsfaser valdes som referensram för arbetet. Utarbetandet av verksamhetsplanen inleddes med att kartlägga den aktuella situationen för vägledningstjänsterna i regionen. Med kartläggningen utreddes producenterna av vägledningstjänster, de tjänster som dessa producerade och vägledningstjänsternas funktion särskilt i en övergångsfas samt de relaterade förfaringssätten och utmaningarna. Utifrån detta utarbetades en vision och strategiska mål för vägledningen. Därefter fastställdes närmare utvecklingsmål och konkreta åtgärder utifrån svaren på en öppen webbenkät som var riktad till vägledarna i regionen.

Utifrån svaren på enkäten har ELO-samarbetsgruppen infört förslag för utveckling av det nätverksbaserade samarbetet i verksamhetsplanen:

 • Möjligheten att utarbeta ett kartverk för vägledningstjänsterna från grundstadiet till den vuxna åldern utreds för att tydliggöra nätverkets verksamhet och ansvar.
 • Också ett regionalt avsnitt utarbetas i den nationella e-vägledningstjänsten, vilken tjänar vägledningspersonalen och klienterna i regionen.
 • Läroanstalterna utvecklar de helheter som utgörs av kompetenserna till karriärsvägledning och smidighet i övergångarna bland annat med blanketter för anpassningsinformation och ett samarbete med övriga utbildningsstadier och arbetslivet.
 • Man utreder hurudan allmän och särskild kompetens som behövs i ELO-nätverket och planerar och anordnar utbildningsevenemang om vägledning med beaktande av de särskilda behoven i det mångprofessionella nätverket.
 • Informationsmöten om aktuella ärenden ordnas i samarbete med arbets- och näringsförvaltningen och utbildningsaktörerna.
 • Regionala/lokala tväradministrativa och mångprofessionella diskussionsforum/workshoppar ordnas som en långvarig verksamhet till stöd för peer learning och nätverksbildningen.
 • Varje år ordnas ett regionalt seminarium om livslång vägledning, som främjar den allmänna orienteringen.
 • Införandet av Ohjaamo-verksamhetsmodellen i regionen främjas aktivt och på samma gång utreds det hur verksamhetsmodellen för vuxenvägledningen kan utvecklas.

En detaljerad plan, som också fastställer de ansvariga instanserna för åtgärderna, behandlas av ELO-ledningsgruppen. Verksamhetsansvaret fördelas på nätverksaktörerna.

Case 2
Inledning och planering av verksamheten för Mellersta Finlands ELO-grupp

Från utmaningar i vägledningen till åtgärder

Planeringsarbetet i regionen utgår från ett problembaserat granskningssätt. I stället för en övergripande kartläggning valdes prioriteringar för utvecklingen av livslång vägledning utifrån ”smärtpunkter” i vägledningen, vilka lyfts fram på olika forum. Sammanställningen av de praktiska problemen i vägledningen fortsätter i de regionala utvecklingsgrupperna och vid övriga evenemang.

I den första fasen valdes följande mål för påverkansarbetet:

 • Tryggande av studie- och arbetsförheten. En förutsättning för att uppnå detta mål är en bättre identifiering av tjänstebehovet och utveckling av tillgången till tjänster. Därför fortsätts arbetet att utveckla lärarnas kunskaper om psykisk hälsa, tydliggörs arbetet genom att öka användningen av studiepsykologtjänster i de olika studienivåerna och förbättras tillgången till tjänster med låg tröskel och tjänster enligt modellen om tidigt ingripande. Därtill görs rollen för utbildning på grundstadiet synlig som en del av genomförandet av ungdomsgarantin. Åtgärden hänför sig till mål 1 i den nationella vägledningsstrategin.
 • Jobbsöknings- och arbetslivskompetensen hos studerandena stärks genom att dra nytta av landskapets föregripande arbete som en del av vägledningen, stärka kompetensen inom arbetslivsvägledningen och intensifiera vägledningssamarbetet mellan olika instanser i jobbsökningsträningen. Åtgärden hänför sig till mål 2 och 3 i den nationella vägledningsstrategin.
 • Den mångprofessionella vägledningen stärks bland annat genom att göra olika aktörers tjänster synliga. Åtgärden hänför sig till mål 4 och 5 i den nationella vägledningsstrategin.

Den fortsatta verksamheten

 • Information från utredningar som gjorts av olika organisationer i regionen utnyttjas för att fastställa det stöd som unga personer behöver
 • Resultatet av det projektarbete som stöder uppnåendet av målen följs och utvecklingsobjekten utvärderas
 • Samarbetsgruppen för vägledningen fortsätter att bekanta sig med olika organisationers vägledningspraxis och sätter sig in i vägledningsfrågor
 • Det ordnas workshoppar för ELO-gruppen, där genomslagskraften för de vidtagna åtgärderna utvärderas särskilt med tanke på de nationella målen
 • Den verksamhet som bedrivs av Ungdomsgaranti- och ELO-gruppen i regionen sammanslås och dess representativitet utvidgas

Case 3
Utarbetande av en ELO-verksamhetsplan för Norra Savolax och utvecklingsobjekt

Nätverkssamarbete för att främja klienternas arbets- och studiekarriärer

Det beslöts att utarbeta en verksamhetsplan och en strategi för livslång vägledning i regionen i form av ett projekt. Projektverksamheten grundade sig på ett nätverkssamarbete. Vad gäller utvecklingen fördes ett samarbete också med bland annat aktörerna inom genomförandet av ungdomsgarantin, det strategiska arbetet för vuxenutbildningen och preventionsnätverket. Utgångspunkten för ELO-strategin är att säkerställa utvecklingen och upprätthållandet av vägledningsklienternas kunskaper och öka motivationen att utveckla sig själv och skaffa nödvändiga arbetslivskompetenser.

Ett ELO-nätverk med tre nivåer verkar i regionen. Ledningsgruppen har till uppgift att styra, godkänna och främja de strategiska riktlinjerna för livslång vägledning. Aktörsnivån är mer omfattande och granskar arbetet med särskild fokus på det arbete som vägledningsaktörerna utför. Bägge grupper sprider information om överenskomna ärenden i de egna organisationerna, där funktionen för det som överenskommits testas i praktiken. En tidtabell som sträcker sig till slutet av år 2016 har fastställts för ELO-nätverkets verksamhet. Den omfattar möten för ELO-ledningsgruppen och ELO-nätverket, de ämnesområden som ska behandlas och tidtabeller.

Åtgärder

 • Tillgången till karriärsvägledning som utgår från den enskildes, gemenskapernas och arbetslivets behov säkerställs bland annat genom att utveckla vägledarnas yrkeskunskap med nätverksarbete, påbyggnadsstudier och fortbildning, utarbeta en kompetensbaserad arbetslivsmodul för undervisningen, öka den individuella vägledningen i studiehandledningen inom den grundläggande utbildningen och utvidga det uppsökande arbetet.
 • Vägledningsaktörernas engagemang att utveckla sin kompetens stöds bland annat genom att ge möjligheter till påbyggnadsstudier och fortbildning, utveckla vägledningskompetensen inom AN-tjänsterna och etablera utbildningen av arbetsplatshandledare
 • Produktion av högklassiga vägledningstjänster och säkerställande av deras funktion med kvalitetssäkringsverktyg som utvecklats i nätverket.
 • Förbättring av det sektorsöverskridande vägledningsnätverkets täckningsgrad bland aktörer inom olika förvaltningsområden och i arbetslivet samt verksamhet enligt nätverksarbetsmodellen. Verksamheten stöds bland annat genom att utveckla genomslagsindikatorer för ELO-verksamheten, ställa arbetslivprogram till utbildningsanordnarnas förfogande och genom att konkretisera de olika förvaltningsområdenas åtgärder i planen.