ELO-verksamhet – lärande, arbete och delaktighet

Lärande

Lärande kan betyda personlig tillväxt, utökad egenmakt eller verksamhet som strävar efter ett visst mål. Med livslångt lärande avses allt lärande under hela livet, vars syfte är att utveckla den enskildes kunskaper, kompetenser och färdigheter i det personliga, samhälleliga eller sociala livet och också i arbetslivet.

En förmåga till livslångt lärande är en viktig del av yrkeskunskapen och var och en ansvarar i allt högre grad för den egna karriärsutvecklingen. Med lärande som anknyter till karriärshantering och -planering avses

  • beredskap att möta yrkesmässiga förändringssituationer i livet
  • en förmåga att insamla, analysera och strukturera information om sig själv, utbildning och yrken
  • kompetens att fatta och verkställa beslut och genomföra övergångar
  • erfarenhet av delaktighet i samhället

Därtill är det viktigt att kunna samordna arbete med studier på ett flexibelt sätt och utvärdera och marknadsföra den egna kompetensen. Lärande är en möjlighet att uppnå något nytt i alla åldrar. Det anses att det till och med blir lättare att lära sig nya saker i och med man åldras. Lärandet är då mer övergripande eftersom minnet innehåller fler substanser till vilka information kopplas.

UNESCO införde begreppet livslångt lärande i den internationella debatten i medlet av 1960-talet under namnet livslång fostran. Den bästa motivationen för att lära sig nya saker är en glädje över och en möjlighet att utnyttja nya kompetenser i livet på olika sätt. Den enskilde själv och även organisationerna och hela samhället drar nytta av utvecklingen. Ofta behövs stöd för lärande och karriärsval, vilket kan erbjudas med vägledning och dess olika former.

Arbete och delaktighet

Arbete är ett centralt värde och en värdeskapare i olika samhällen. Även om arbetslivet och arbetsmarknaden utvecklats i en instabilare och mindre förutsägbar riktning, utgör arbete och sysselsättning fortfarande grunden för det finländska samhället. Finland har ett starkt yrkesutbildningssystem, vars viktigaste mål är att producera kompetent arbetskraft för arbetsorganisationernas behov. Samtidigt ger utbildning en grund för framgång i sysselsättningen, arbetet och arbetskarriären för de enskilda personerna.

Strukturförändringen i näringslivet, på arbetsmarknaden och i arbetslivet är fortsättningsvis kraftig. Företag och arbetsplatser uppkommer och försvinner och innehållet i yrkesstrukturerna och arbetsuppgifterna ändras kontinuerligt och kraftigt. Även om kompetensens betydelse ökar på arbetsmarknaden, är inte heller denna utveckling rätlinjig, många högt utbildade kan bli arbetslösa, även för en lång tid. Den traditionella modellen med lönearbete håller på att förändras och arbetskarriärerna håller på att bli omväxlande karriärer, som också innehåller korta faser (lönearbete, företagsverksamhet, studier, arbetslöshet). Företagsverksamheten blir allt mer mångfaldig. Digitaliseringen formar företagsverksamheten och arbetet samt de särskilda kompetensbehov som hänför sig till dessa.

Det är allt svårare att förutse arbetslivets, arbetsmarknadens och den egna yrkeskarriärens utveckling. Utvecklingen är mindre förutsägbar, mer mångfaldig och mer nyckfull. Beroendet av den internationella och nationella ekonomin och utvecklingen ökar. Det är möjligt och det lönar sig att planera livet och arbetskarriären. Det är dock också viktigt att vara beredd på att ändra planerna och på ett flexibelt sätt ta en ny yrkesinriktning. På samma gång som världen blivit mer diffus erbjuder den en stor mängd möjligheter: Materiellt, mänskligt och socialt ”kapital” står fritt till människors förfogande. Ovan nämnda utveckling för arbetet, arbetslivet och arbetsmarknaden är en utmaning för vägledningssystemet: vem som helst kan behöva information, rådgivning och vägledning i planeringen och uppbyggnaden av arbetskarriären och vid överraskningar i livets olika faser.

Delaktighet i samhället och kontakt med andra människor är en rätt för alla. De flesta samhällena vill tillgodose denna rättighet. Detta är också allt fler enskilda personers önskan, även om alternativa tankesätt och kulturer förekommer. Anknytning till studie- och arbetslivet ger en möjlighet till delaktighet för de flesta. För många är det en utmaning att skapa anknytning till studier och arbete på grund av svårigheter i det egna livet, livssituationen eller ensidighet och brist på flexibilitet i utbildnings- och arbetssystemen. Det är lättare hänt att sådana personer inte är delaktiga och marginaliseras. Det finns tiotusentals ungdomar som helt och hållet står utanför studie- och arbetslivet i Finland. Antalet ungdomar och unga vuxna utan yrkesutbildning efter grundstadiet uppgår till cirka 100 000 och bland alla personer i arbetsför ålder är denna siffra cirka tre gånger högre. De som saknar yrkesutbildning har inte en lika trygg ställning på arbetsmarknaden.

Oberoende av livssituationen har alla människor rätt till vägledning och stöd. Bra informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster samt social- och hälsovårdstjänster ökar människornas delaktighet och stakar ut en väg i riktning mot studie- och arbetslivet.

Vägledning som stöd vid övergångar

Det är viktigt att åtgärderna för att utveckla vägledningen grundar sig på främjande av klientens situation. I ELO-verksamheten är det av största vikt att rikta uppmärksamhet mot att stöda klienternas övergångar från en livsfas till en annan.

Den nätverksbaserade ELO-verksamheten grundar sig på en gemensam uppfattning om värderingarna inom vägledningstjänsterna och den tjänstehelhet som dessa bildar. Detta förutsätter att aktörerna har en tillräckligt enhetlig uppfattning om klienten och hans eller hennes lärande, inställning till arbete och tillväxt samt det relaterade vägledningsbehovet.

Det är också nödvändigt att ha en tillräckligt enhetlig uppfattning om arbetslivets och arbetsmarknadens utveckling samt den samhälleliga delaktigheten.