ELO-vokabulär

Arbets- och näringsministeriet

Ansvarar för verksamhetsmiljön för företagsverksamheten och innovationsverksamheten, arbetsmarknadens funktion och arbetstagarnas sysselsättningsförmåga samt regionernas utveckling. ANM drar upp riktlinjer för ELO-verksamheten med hjälp av Styr- och samarbetsgruppen för livslång vägledning tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet

ELGPN

European Lifelong Guidance Policy Network
Det europeiska policynätverket för livslång vägledning.

ELO-grupp

Sektorsövergripande samarbetsgrupp för livslång vägledning (ELO) i NTM-centralernas områden
I varje verksamhetsområde för en NTM-central verkar en ELO-grupp för den regionala utvecklingen och koordineringen av livslång vägledning

IRV-tjänster

Informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster
En allmän benämning på offentligt och delvis privat producerade tjänster som främst gäller utbildning och arbetskarriären

KESU

Utbildningsplan för utbildningen och forskningen plan för utvecklingen av utbildningen och forskningen inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, utarbetas vart 6:e år

Koordinaatti

Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete
Koordinaatti är ett av de riksomfattande informations- och utvecklingscentren inom ungdomsväsendet. Koordinaatti erbjuder sakkunnig- och stödtjänster för tillhandahållandet och utvecklingen av informations- och rådgivningstjänster så att alla unga som bor i Finland har tillgång till högklassiga informations- och rådgivningstjänster på ett jämlikt sätt. Verksamheten finansieras av UKM.

Livslångt lärande

Med livslångt lärande avses allt lärande som sker under hela livet, vars syfte är att utveckla den enskildes kunskaper, färdigheter och kompetenser i det personliga, samhälleliga eller sociala livet och/eller i arbetslivet.

Livslång vägledning

Med livslångt lärande i anknytning till livslång vägledning avses åtgärder som hjälper medborgare som befinner sig i olika livsfaser att
- identifiera sin förmåga, sin kunskap och sina intressen
- fatta ändamålsenliga beslut som gäller utbildning och arbetskarriär
- hantera de individuella spåren i studierna, arbetet och den övriga verksamheten.
(Beslut av EU:s ministerråd 27.5.2004)

NTM-central

Närings-, trafik- och miljöcentral
En enhet inom statsförvaltningen, vilken ansvarar för samordningen av livslång vägledning inom sitt område

Ohjaamo

Ett informations- och vägledningsställe med låg tröskel
Regionala Ohjaamo-serviceställen startas koncentrerat under år 2015 koordinerat av Mellersta Finlands NTM-central

RFV

Regionförvaltningsverk
En enhet inom den statliga regionförvaltningen, vilken ansvarar för samordningen av livslång vägledning vad gäller svenskspråkiga tjänster

Sektorsövergripande nätverkssamarbete

Verksamhet som bedrivs av sakkunniga som verkar i olika sektorer och branscher för att uppnå gemensamma mål

Social- och hälsovårdsministeriet

Ansvarar för planeringen, handledningen och genomförandet av social- och hälsovårdspolitiken. Med metoder inom social- och hälsovården främjas särskilt utvecklingen av kompetensen att planera livet och förebyggs effekterna av faktorer som äventyrar livskontrollen. Representation i den riksomfattande ELO-gruppen.

Styrnings- och samarbetsgruppen för livslång vägledning (den riksomfattande ELO-gruppen)

En grupp som inrättats av undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet. Gruppen har till uppgift att främja det nationella, regionala och lokala arbetet för att främja informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster och stärka samarbetet mellan olika förvaltningsområden och aktörer. Drar upp riktlinjer för ELO-verksamheten bland annat med en strategi Gruppen publicerade sina strategiska mål år 2011: Strategiska mål för utvecklingen av livslång vägledning. Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15

Undervisnings- och kulturministeriet

Utvecklar och styr utbildningen, vetenskapen, kulturen, motion och ungdomsarbetet enligt regeringsprogrammet. UKM drar upp riktlinjer för ELO-verksamheten med hjälp av nationella Styr- och samarbetsgruppen för livslång vägledning. Gruppen publicerade sina strategiska mål år 2011: Strategiska mål för utvecklingen av livslång vägledning. Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15

Ungdomsgarantin

Regeringsprogrammet (2011) innehåller en samhällsgaranti för unga personer, enligt vilken varje person under 25 år och varje nyutexaminerad person under 30 år kan erbjudas en arbets-, praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats senast tre månader efter att han eller hon blivit arbetslös.

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia

Ett riksomfattande utbildnings- och utvecklingscenter som lyder under arbets- och näringsministeriet för personalen inom region- och lokalförvaltningen. Fortsätter sin verksamhet från början av 2015 som en del av utvecklings- och förvaltningscentret (KEHA-centret) för NTM-centralerna och AN-byråerna. LAITURI-projektet har genomförts i anslutning till Salmia.

Utvecklings- och förvaltningscenter

Utvecklings- och förvaltningscenter för NTM-centralerna och AN-byråerna. Inleder sin verksamhet 1.1.2015. Fortsätter den verksamhet som bedrivs av Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia för att utveckla kompetensen hos aktörerna inom arbets- och näringsförvaltningen.

Utvecklingsprogrammet Läroporten

En omfattande utvecklingshelhet som finansieras av ESF under åren 2009–2014. Cirka 30 regionala projekt, där man utvecklat och testat IRV-tjänster i ett branschöverskridande samarbete på uppdrag av bland annat läroanstalterna och AN-förvaltningen. Därtill riksomfattande utbildnings- och koordineringsprojekt. Projektet Laituri är en del av Läroport-projekthelheten.
Läroport-portalen, www.opinovi.fi
(åtminstone till slutet av 2020)
Elo-webbtidning:
verkkolehdet.jamk.fi/elo
Publikationen Verkostoitujan apu:
oppimateriaalit.jamk.fi/verkostoitujanapu
Publikation av utvecklingsprogrammet:
oppimateriaalit.jamk.fi/opinovi

VOKES

Nationellt kompetenscenter för livslång vägledning
Ett kompetenscenter med en nätverksbaserad organisation som verkar i anslutning till Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och sammanställer material för att utveckla den livslånga vägledningen i samarbete med de regionala ELO-grupperna.

VOKES-arbets- och webbplattform

En plattform som utarbetats för de regionala ELO-gruppernas samarbete. Kumulativ information samlas till portalen för NTM-centralernas gemensamma bruk och för forskning. Plattformen fungerar också som ett samarbets- och kommunikationsredskap för den nationella och de regionala ELO-grupperna.

VOP-modellen

Verktyg för att utvärdera arrangemangen för vägledningstjänsterna
En modell som utvecklas vid Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet, vilken lämpar sig för att utveckla och utvärdera arrangemangen för livslång vägledning på organisationsnivå samt regional och nationell nivå.