Kvaliteten på ELO-verksamheten och vägledningen

Kvalitetssystemet för vägledningen

Kvalitetssäkring handlar om utvärdering av verksamheten och det utvecklingsarbete som ska utföras utifrån denna utvärdering. De resultat eller fördelar som uppnåtts granskas i förhållande till de genomförda processerna, de använda resurserna samt utgångspunkterna och målen för verksamheten.

Kvalitets- och utvecklingssystemet för livslång vägledning skapas som ett nationellt samarbete. Dess övergripande struktur har beskrivits enligt följande:

Vägledningsarrangemang-helheten

Det nationella målet är att skapa en noggrann ram för kvaliteten på livslång vägledning till stöd för den kontinuerliga utvecklingen. Den beskrivning som grundar sig på det europeiska arbetet för att utveckla vägledningssystemet kan användas som startpunkt för kvalitetsarbetet.

Principer för att anordna vägledning

Det föreslås att livslång vägledning ordnas enligt följande principer (ELGPN Tools No.1):

Kundorientering

 • Neutralitet
 • Förtrolighet
 • Jämlikhet
 • Övergripande approach

Möjliggörande av delaktighet

 • Aktivt deltagande
 • Egenmakt

Förbättring av tillgången till vägledning

 • Transparens/identifierbarhet
 • Vänlighet och empati
 • Kontinuitet
 • Tillgänglighet
 • Nåbarhet/användbarhet
 • Förmåga till anpassning

Kvalitetssäkring

 • Vägledningsmetodernas lämplighet
 • Kontinuerlig utveckling
 • Möjlighet att söka ändring
 • Kompetent personal

Utvärdering av nätverkssamarbetet

Det finns skäl att i regionen se vägledningen och de resurser som används för denna som en övergripande resurs. Detta betyder att en enskild organisation och vägledningsaktörerna ser sitt arbete som en del av ett större nätverk.

Den mångprofessionella kompetensen hos nätverksaktörerna utnyttjas och behovet av tjänster bedöms utgående från målet om en gemensam klientrelation.

Teman för debatten om utvecklingen av den regionala ELO-verksamheten kan vara till exempel följande:

 • Vilket är organisationens huvudsakliga mål eller vilken är dess utvecklingsfråga vad gäller vägledning?
 • Vilka är nätverkets gemensamma frågor och mål?
 • Vilket är läget för det nätverkssamarbete som gäller vägledningstjänster? På vilket sätt kan fasen beskrivas?
 • Vilka är utmaningarna i nätverkssamarbetet för den egna organisationen?
 • Vilket är behovet av en debatt och en gemensam förståelse?

Nätverkssamarbetet inom ramen för ELO-verksamheten kan utvärderas utifrån figuren nedan