Livslång vägledning

De klienter som behöver vägledningstjänster står inför allt mer mångfacetterade situationer. Övergångarna mellan studier och arbetsliv och behovet av att leta efter ett nytt yrke har ökat. Också de många förändringarna i verksamhetsmiljön, i första hand i befolkningsstrukturen och ekonomin, är en utmaning för vägledningen och servicesystemet. Det krävs nya förfaringssätt i vägledningen.

Livslång vägledning avser olika åtgärder, med vilka medborgare i alla åldrar i olika livsfaser kan

 • identifiera sina färdigheter, kompetenser och intressen
 • fatta meningsfulla beslut om utbildning och yrke
 • lära sig att hantera den individuella utvecklingscykeln i utbildnings- och arbetsmiljön samt andra miljöer där färdigheter och kompetenser inhämtas och/eller används

Vägledning ges i olika miljöer: inom utbildningen, i övergångsfaser och på arbetsplatserna. Vägledning ges av aktörer såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

 

Vägledning är också information och rådgivning

Målet med informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster (IRV) är resultat som enskilda personer och samhället kan dra nytta av. Dessa omfattar till exempel utbildning, sysselsättning, rehabilitering, ökande av den enskildes ansvarstagande och utökad egenmakt.
Vägledning handlar om olika åtgärder: studiehandledning, yrkesvägledning, utvärdering, handledning och möten. I allmänhet talar man om informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster.

 • I informationstjänsterna utnyttjas olika kanaler i informationen om utbildnings- och utvecklingstjänster till en eller flera klienter samtidigt
 • Rådgivning utgår från klientens individuella behov och svarar ofta på en viss avgränsad fråga. Detta kan ske vid ett personligt möte eller per telefon eller via nätet. Rådgivning kan också vara en interaktionssituation som omfattar flera möten.
 • Vägledning är ofta en längre process av växelverkan, där klientens helhetssituation och möjligheter behandlas på ett övergripande sätt.

Med en approach av vägledningskaraktär löser man av tradition problem på ett övergripande sätt, hjälper människor att göra val som gäller det egna livet och bemöta kriser samt att utveckla självkänslan. En bra vägledare hjälper klienten att bearbeta och hitta svar på dessa frågor med respekt för hans eller hennes värderingar, resurser och förmåga att göra val utifrån de egna kulturella utgångspunkterna. Vägledning som stöder livslångt lärande handlar om tro på att en förändring är möjlig.

Utveckling av vägledningen

Det finns många aktörer, tjänsteproducenter och finansieringskällor inom vägledningstjänsterna. Genom att intensifiera samarbetet och identifiera behov av att utveckla kompetensen strävar man efter genomslagskraft och effektivitet i anordnandet av vägledning. Effektiviteten förbättras genom att avlägsna överlappande tjänster. På individnivå har man, med tanke på klientrelationer, sett bland annat den ’tidiga’ vuxenåldern som en utmaning: behovet av vägledning om karriärs- och yrkesval har ökat i olika livsfaser.

Strategiska mål

Utvecklingen av livslång vägledning grundar sig på det arbete som utförs av Samarbetsgruppen för livslång vägledning, som inrättats av undervisnings- och kulturministeriet. Arbetet utvecklar den helhet som utgörs av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster i Finland.

De strategiska målen färdigställdes år 2011:

1. Vägledningstjänster är tillgängliga på ett jämlikt sätt och tillfredsställer de individuella behoven
2. Den individuella förmågan till karriärhantering stärks
3. De som utför vägledningsarbete innehar den kompetens som uppgifterna förutsätter
4. Kvalitetssystemet för vägledningen utvecklas
5. Vägledningen fungerar som en koordinerad helhet

Verksamhetsmodellen för livslång vägledning

På uppdrag av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet
I samarbete med sakkunnigarbetsgruppen har man inom ramen för projektet LAITURI skissat upp livslång vägledning-helheten till en ”tillräckligt enhetlig” verksamhetsmodell. I verksamhetsmodellen har kärninnehållet, roller, ansvar och verktyg fastställts till stöd för NTM-centralerna och den regionala ELO-verksamheten.
Inom ramen för verksamhetsmodellen granskas anordnandet av livslång vägledning nationellt och regionalt utgående från arbete och ansvarsfördelning. Teman som gäller utveckling och specialisering samt åtgärder som stöder ELO-grupperna lyfts fram.

Det nationella perspektivet

 • riktlinjer för de regionala ELO-gruppernas sammansättning och koordineringsarbetet
 • fastställande av de viktigaste vägledningsaktörerna och definition av gränserna och mandaten för koordineringsarbetet
 • tydliggörande av gränspunkterna mellan den nationella och regionala verksamheten

Det regionala perspektivet

 • fastställande av mål och överenskommelse om organiseringen och det praktiska förfaringssättet i samarbetet, till exempel om behovet av underarbetsgrupper
 • närmare fastställande av koordineringens karaktär och dess innehåll
 • beslut om fokusområden för den livslånga vägledningen, bland annat vad gäller målgrupper, och om utvecklingsarbetet
 • beslut om dokumentationen och avtal mellan organisationerna, aktörernas deltagande i utvecklingsarbetet och allokeringen av resurser för detta arbete

Representation i sakkunnigarbetsgruppen för verksamhetsmodellen 2013–2014: ANM, UKM, projektet LAITURI, Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia, Jyväskylä universitet KTL/VOKES, Jyväskylä yrkeshögskola/AOKK, Projektet för koordinering av vuxenvägledningen, Norra Savola NTM-central, Birkalands NTM-central, Koordinaatti – Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete, Savolax utbildningssamkommun