Ohjaamo-serviceställena som en del av livslång vägledning under utveckling

Inom ramen för projektet Kohti Ohjaamoa (2014) har det utretts hur samarbetet mellan olika förvaltningsområden kan främjas och hur en gemensam verksamhetsidé om livslång vägledning kan skapas. De största hindren för utökat tväradministrativt samarbete har utgjorts av traditionen av sektorbundenhet i förvaltningskulturen, den informationsbildning som stärkt denna och olika synpunkter på anordnandet av vägledningstjänster och klienternas tjänstebehov, vilket är en följd av detta. Läroport-projekten (ESR) har syftat till att skapa informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster med den så kallade principen om en lucka. Ohjaamo-modellen kan fungera som ett viktigt steg i denna riktning. En framgångsrik vägledningsverksamhet är viktig också i genomförandet av ungdomsgarantin.

Ohjaamo – ett serviceställe med låg tröskel

Bakgrunden till utvecklingen av Ohjaamo-modellen är en stor oro över marginaliseringen av unga och deras utbildnings- och arbetsanknytning.

Modellen grundar sig på Ohjaamo-serviceställen, som producerar många former av vägledning och stöd, och det anknutna samarbetsnätverket. Ohjaamo är ett serviceställe med låg tröskel, där unga och också vuxna får stöd för att få en förmåga att klara olika livssituationer, planera karriären, hitta ett eget studieområde och utveckla sociala kompetenser och färdigheter. Ohjaamos kärnverksamhet utgörs av information, rådgivning och vägledning samt utbildnings- och sysselsättningsstöd.

I Ohjaamo stöds klienten att skapa en fungerande relation till de egna studierna och det egna arbetet. Målet är att klientens förmåga att planera sin karriär utvecklas och hans eller hennes attityd, motivation och färdigheter möjliggör en flexibel övergång mellan studier och arbete.

Hörnstenar för Ohjaamo-verksamheten

 • Utgångspunkten är de olika och föränderliga tjänstebehoven hos klienten
 • Klientens delaktighet
 • De avtal som aktörer ingått sinsemellan ligger till grund för:
  - ett enhetligt betjäningskoncept vid fysiska möten och e-tjänster
  - gemensam finansiering
  - gemensamma utrymmen och e-system
  - arrangemang för kompetensutveckling
  - koordinering/ledning
 • Kundorienterade egna tjänster som utvecklas hos olika aktörer