Projektet LAITURI 1.5.2010–31.12.2014

Stöd för utvecklingen av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster inom livslång vägledning (ELO)

Ett projekt som delvis finansieras av Europeiska socialfonden under programperioden 2007–2013. ESF-program i Fastlandsfinland, nationellt avsnitt

Verksamhetlinje 3: utveckling av kompetens-, innovations- och servicesystem som främjar arbetsmarknadens verksamhet Riksomfattande utvecklingsprogram för träffsäkra och efterfrågebaserade informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxenstudier.
Projektet Laituri är en del av Läroport-projekthelheten.

Organisation: Arbets- och näringsministeriet, Utbildnings- och utvecklingscentralen Salmia

Projektets mål: Stärka och stöda utvecklingen av de informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster som produceras i nätverk som en del av den koordineringsuppgift som tilldelats NTM-centralerna.

2010–2011

Läroport-temaarbetsgrupper: elever med särskilda behov, mångkultur, arbetslivsgemenskapen

Rapport: Rekommendationer för den särskilda vuxenvägledningen inom yrkesutbildningen för vuxna

Rapporten lyfter fram inlärningssvårigheter i den vuxna åldern som en del av utmaningarna inom livslångt lärande och riktar uppmärksamhet mot dessa som en del av utvecklingen av lagstiftningen om vuxenutbildning och övriga författningar. I sammanställningen av rekommendationer har samarbete förts med bland annat aktörer inom de regionala Läroport-projekten och projektet för genomförande av individuella studievägar tillsammans (Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä).

Pilotprojekt i samarbete med Södra Birkalands Läroport

Rapport: Lyssnandes på framtiden. Utveckling av en gemensam regional praxis. Utveckling av utvärderingspraxis och erfarenheter av samarbetet för att utveckla kompetensen åren 2010–2012

2012

Kartläggning av vägledningsarrangemangen i NTM-centralernas områden (15 NTM-centraler)

Målet med mötena med NTM-centralerna var att kartlägga det regionala samarbetet och den regionala koordineringen av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster i syfte att utveckla en gemensam förståelse och nya förfaringssätt samt främja tillgången till tjänster.

Rapport: Lägesbild av utvecklingen av livslång vägledning inom NTM-centralernas verksamhetsområden

2013

Samarbete med NTM-centralerna

Konsultationer för NTM-centralerna: stöd för att starta ELO-grupper och utveckla IRV-servicemodellerna

Anordnande av kollegiala forum i samarbete med NTM-centralerna: sammanställning och spridning av bra praxis inom vägledning till stöd för de regionala ELO-gruppernas arbete i anknytning till ungdomsgarantin

Stöd för ELO-verksamheten

Stöd för inrättandet av regionala ELO-grupper och utarbetandet av verksamhetsplaner, uppbyggnad av en gemensam verksamhetsmodell för livslång vägledning, anordnande av kollegiala forum tillsammans med NTM-centralerna, anordnande av IRV-seminarier tillsammans med Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia samt utarbetande av en handbok för regional ELO-verksamhet och ett konsultationskoncept.

En sakkunnigarbetsgrupp till stöd för ELO-verksamheten

ANM, UKM, projektet LAITURI, Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia, Jyväskylä universitet KTL/VOKES, Jyväskylä yrkeshögskola/AOKK, Projektet för koordinering av vuxenvägledningen, Norra Savolax NTM-central, Birkalands NTM-central, Koordinaatti – Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete, Savolax utbildningssamkommun

Utvecklingen av en webbplattform för ELO-arbetet / Nationella kompetenscentret för livslång vägledning (VOKES) Jyväskylä universitet, i samarbete med LAITURI-projektet och sakkunnigarbetsgruppen Arbetsplattformen fungerar som informerings- och samarbetsredskap för de regionala ELO-grupperna och den nationella ELO-gruppen. Kumulativ information samlas till plattformen för gemensamt bruk och för forskning.