Stöd för utveckling av ELO-verksamheten

Webbverktyg

Nationella kompetenscentret för livslång vägledning VOKES har utarbetat gemensamma webbverktyg för ELO-verksamheten till Pedanet-miljön. De utgörs av ett gemensamt avsnitt för alla och en regional plattform, till vilken information om ELO-verksamhetens utveckling i NTM-centralernas områden sammanställs. Innehållet på webbplattformen och målen för användningen planeras i samarbete med NTM-centralernas områden. Målet med verksamheten är gemensam informationsproduktion, öppenhet och transparens.

Det insamlade materialet utnyttjas

  • De regionala aktörerna kan spara dokumenteringen av den egna verksamheten för gemensamt bruk för det regionala nätverket (eget strategiarbete och utvärdering av den egna verksamheten)
  • De regionala aktörerna kan följa hur arbetet framskrider vid övriga NTM-centraler (peer learning)
  • Information kan utnyttjas i regionala och nationella nätverksmöten (utvärdering för att utveckla verksamheten)
  • Ett långsiktigt mål är att informationen kan utnyttjas i form av etablerade forskningsrapporter till stöd för beslutsfattandet om vägledningen (forskningsbaserad regional och nationell verksamhetspolitik för vägledningen)
  • Webbplattformen fungerar också som ett samarbets- och kommunikationsredskap för den nationella och de regionala ELO-grupperna

Det europeiska samarbetet

Det europeiska policynätverket för livslång vägledning (ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network) har inrättats för att stödja EU:s medlemsländer och Europeiska kommissionen i utvecklingen av samarbetet inom livslång vägledning såväl inom utbildnings- och arbetssektorn som inom näringssektorn.

ELGPN (2013) har fastställt startpunkter för det nationella utvecklingsarbetet. Principerna för livslång vägledning är kundorientering, möjliggörande av delaktighet, förbättring av tillgången till vägledning och kvalitetssäkring. Ett lyckat utvecklingsarbete förutsätter bland annat koordinering och samarbete på nationell, regional och lokal nivå.

Arbetsboken (ELGPN Tools No.1) Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit är ett sammandrag över olika sätt att tillhandahålla IRV-tjänster i nätverkets medlemsländer och fungerar bland annat som ett utvärderingsredskap.